Klövsjö 5:806

Område: 1118 kvm

Område: 1595000

Tomten får bebyggas med högst 160 kvm byggarea som du fritt kan fördela på en friliggande huvudbyggnad och en  komplementbyggnad ( t.ex. garage). Huvudbyggnaden får innehålla högst två (2) lägenheter.

Den tillåtna nockhöjd nockhöjden är 7,8 meter över befintlig marknivå, beräknad på markens ursprungliga medelhöjd runt huset. Det ger möjlighet att bygga i huset i två våningar. Byggnadshöjden för komplementbyggnad/er är 3,5 meter. Huvudbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och för komplementbyggnaden gäller 1 meter.

Tak ska ha en lutning på minst 25 och högst 35 grader. Takbeläggningen ska vara matt svart eller grå. Fasadmaterial ska utgöras av trä. Fasader skall målas i dova färger. Utformning av byggnader ska ske med anknytning till Jämtländsk tradition med modifierade detaljer.