Klövsjö 5:694

Område: 1132 kvm

Område: 895000

Tomten får bebyggas med ett friliggande hus med två lägenheter. Huvudbyggnaden får uppta högst 140 kvm.  Komplementbyggnad/er (max 2 st) får uppföras och totalt uppta högst 60 kvm.

Byggnad får uppföras i en våning. Vid stark lutande terräng skall huset anpassas till detta med en sluttningsvåning. Högsta tillåtna nockhöjd är 7,8 meter över befintlig marknivå. Byggnadshöjden för komplementbyggnad/er är 3,5 meter.

Tak ska ha en lutning på minst 25 och högst 35 grader. Takbeläggningen ska vara matt svart eller grå. Fasadmaterial ska utgöras av trä. Fasader skall målas i dova färger. Utformning av byggnader ska ske med anknytning till Jämtländsk tradition med modifierade detaljer.